فیلتر قیمت
از: تومان
تا: تومان

لوازم دستشویی و حمام
لیست مقایسه کالا (0)وان جکوزی پرشین مدل پرنسس

وان جکوزی پرشین مدل پرنسس

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 67×155 × 155تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنا..

وان جکوزی پرشین مدل ویولا

وان جکوزی پرشین مدل ویولا

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 61×120 × 120تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنا..

وان جکوزی پرشین مدل ویکتوریا

وان جکوزی پرشین مدل ویکتوریا

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 55×102× 155تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنای..

وان جکوزی پرشین مدل رامانا 160

وان جکوزی پرشین مدل رامانا 160

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×70 × 160تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنای..

وان جکوزی پرشین مدل البا160

وان جکوزی پرشین مدل البا160

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×(87)×70× 160تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و رو..

وان جکوزی پرشین مدل هاوانا

وان جکوزی پرشین مدل هاوانا

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 67×166 × 166تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنا..

وان جکوزی پرشین مدل پرستیلا150

وان جکوزی پرشین مدل پرستیلا150

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×70 × 150تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنای..

وان جکوزی پرشین مدل رامانا 140

وان جکوزی پرشین مدل رامانا 140

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×70 × 140تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنای..

وان جکوزی پرشین مدل والریا

وان جکوزی پرشین مدل والریا

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 62×(105)132.5 × (178)185تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل..

وان جکوزی پرشین مدل کیانا

وان جکوزی پرشین مدل کیانا

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 56×(98)×80× 180تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و رو..

وان جکوزی پرشین مدل دایموند180

وان جکوزی پرشین مدل دایموند180

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×80 × 180تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنای..

وان جکوزی پرشین مدل شاریس

وان جکوزی پرشین مدل شاریس

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 58×133 × 133تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنا..

وان جکوزی پرشین مدل دایموند170

وان جکوزی پرشین مدل دایموند170

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×70 × 170تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنای..

وان جکوزی پرشین مدل سیلویا

وان جکوزی پرشین مدل سیلویا

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 55×100 × 151تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنا..

وان جکوزی پرشین مدل کلیو

وان جکوزی پرشین مدل کلیو

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 69×100 × 192تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنا..

وان جکوزی پرشین مدل رامانا180

وان جکوزی پرشین مدل رامانا180

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×80 × 180تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنای..

وان جکوزی پرشین مدل کنزیا

وان جکوزی پرشین مدل کنزیا

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 60×160× 160تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنای..

وان جکوزی پرشین مدل رونیا

وان جکوزی پرشین مدل رونیا

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×75 × 180تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنای..

وان جکوزی پرشین مدل رامانا170

وان جکوزی پرشین مدل رامانا170

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×75 × 170تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنای..

وان جکوزی پرشین مدل مارینا

وان جکوزی پرشین مدل مارینا

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 55×100 × 150تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنا..

وان جکوزی پرشین مدل دایموند160

وان جکوزی پرشین مدل دایموند160

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×70 × 160تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنای..

وان جکوزی پرشین مدل البا170

وان جکوزی پرشین مدل البا170

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×(87)×70× 170تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و رو..

وان جکوزی پرشین مدل هلنا

وان جکوزی پرشین مدل هلنا

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×(86)×70× 170تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و رو..

وان جکوزی پرشین مدل رامانا150

وان جکوزی پرشین مدل رامانا150

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×70 × 150تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنای..

وان جکوزی پرشین مدل پرستیلا170

وان جکوزی پرشین مدل پرستیلا170

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×75 × 170تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنای..

وان جکوزی پرشین مدل پرستیلا160

وان جکوزی پرشین مدل پرستیلا160

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×70 × 160تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنای..

وان حمام پرشین مدل پرنسس

وان حمام پرشین مدل پرنسس

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 67 × 155× 155تیپ س شامل وان با زیرسری سبز يا آبي، زیر آب،شاسی و پانل جلو ..

وان حمام پرشین مدل هاوانا

وان حمام پرشین مدل هاوانا

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 67× 166 × 166تیپ سه شامل وان با شاسی، زیر آب و پانل جلو ..

وان حمام پرشین مدل کلیو

وان حمام پرشین مدل کلیو

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 69 × (106)100 × 192تیپ سه شامل وان با دستگیره ،زیر آب، شاسی و پانل جلوتیپ چهار شامل وان با ..

وان حمام پرشین مدل شاریس

وان حمام پرشین مدل شاریس

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 58× 133 ×133تیپ سه شامل وان با زیرسری سبز ، زيرآب، شاسی و پانل جلو ..

نمايش 1 تا 30 از 373 (13 صفحه)

پیشنهاد ویژه زنبیل
شیر حمام شودر مدل لیون 5110209
شیر حمام شودر مدل لیون 5110209
612,000 تومان
وان جکوزی پرشین مدل رامانا 160
وان جکوزی پرشین مدل رامانا 160
24,509,000 تومان
شیر حمام راسان مدل مرواریدR242
شیر حمام راسان مدل مرواریدR242
258,000 تومان
شیر روشویی راسان مدل موجR194
شیر روشویی راسان مدل موجR194
234,000 تومان
شیر حمام راسان مدل پارمیسR352
شیر حمام راسان مدل پارمیسR352
308,000 تومان
شیر آفتابه راسان مدل تیتانیوم
شیر آفتابه راسان مدل تیتانیوم
403,000 تومان