فیلتر قیمت
از: تومان
تا: تومان

لوازم دستشویی و حمام
لیست مقایسه کالا (0)وان جکوزی پرشین مدل رامانا 160

وان جکوزی پرشین مدل رامانا 160

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×70 × 160تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنای..

وان جکوزی پرشین مدل ویولا

وان جکوزی پرشین مدل ویولا

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 61×120 × 120تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنا..

وان جکوزی پرشین مدل ویکتوریا

وان جکوزی پرشین مدل ویکتوریا

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 55×102× 155تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنای..

وان جکوزی پرشین مدل البا160

وان جکوزی پرشین مدل البا160

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×(87)×70× 160تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و رو..

وان جکوزی پرشین مدل هاوانا

وان جکوزی پرشین مدل هاوانا

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 67×166 × 166تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنا..

وان جکوزی پرشین مدل پرنسس

وان جکوزی پرشین مدل پرنسس

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 67×155 × 155تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنا..

وان جکوزی پرشین مدل پرستیلا150

وان جکوزی پرشین مدل پرستیلا150

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×70 × 150تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنای..

وان جکوزی پرشین مدل رامانا 140

وان جکوزی پرشین مدل رامانا 140

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×70 × 140تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنای..

وان جکوزی پرشین مدل والریا

وان جکوزی پرشین مدل والریا

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 62×(105)132.5 × (178)185تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل..

وان جکوزی پرشین مدل کیانا

وان جکوزی پرشین مدل کیانا

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 56×(98)×80× 180تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و رو..

وان جکوزی پرشین مدل دایموند180

وان جکوزی پرشین مدل دایموند180

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×80 × 180تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنای..

وان جکوزی پرشین مدل کلیو

وان جکوزی پرشین مدل کلیو

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 69×100 × 192تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنا..

وان جکوزی پرشین مدل دایموند170

وان جکوزی پرشین مدل دایموند170

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×70 × 170تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنای..

وان جکوزی پرشین مدل کنزیا

وان جکوزی پرشین مدل کنزیا

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 60×160× 160تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنای..

وان جکوزی پرشین مدل سیلویا

وان جکوزی پرشین مدل سیلویا

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 55×100 × 151تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنا..

وان جکوزی پرشین مدل شاریس

وان جکوزی پرشین مدل شاریس

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 58×133 × 133تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنا..

وان جکوزی پرشین مدل رونیا

وان جکوزی پرشین مدل رونیا

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×75 × 180تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنای..

وان جکوزی پرشین مدل رامانا180

وان جکوزی پرشین مدل رامانا180

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×80 × 180تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنای..

وان جکوزی پرشین مدل رامانا170

وان جکوزی پرشین مدل رامانا170

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×75 × 170تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنای..

وان جکوزی پرشین مدل دایموند160

وان جکوزی پرشین مدل دایموند160

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×70 × 160تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنای..

وان جکوزی پرشین مدل پرستیلا170

وان جکوزی پرشین مدل پرستیلا170

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×75 × 170تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنای..

وان جکوزی پرشین مدل مارینا

وان جکوزی پرشین مدل مارینا

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 55×100 × 150تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنا..

وان جکوزی پرشین مدل رامانا150

وان جکوزی پرشین مدل رامانا150

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×70 × 150تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنای..

وان جکوزی پرشین مدل هلنا

وان جکوزی پرشین مدل هلنا

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×(86)×70× 170تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و رو..

وان جکوزی پرشین مدل البا170

وان جکوزی پرشین مدل البا170

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×(87)×70× 170تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و رو..

وان جکوزی پرشین مدل پرستیلا160

وان جکوزی پرشین مدل پرستیلا160

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 54×70 × 160تیپ یک شامل جکوزی با شاسی و پانل جلوتیپ دو شامل جکوزی با شاسی، پانل جلو و روشنای..

وان حمام پرشین مدل هاوانا

وان حمام پرشین مدل هاوانا

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 67× 166 × 166تیپ سه شامل وان با شاسی، زیر آب و پانل جلو ..

وان حمام پرشین مدل پرنسس

وان حمام پرشین مدل پرنسس

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 67 × 155× 155تیپ س شامل وان با زیرسری سبز يا آبي، زیر آب،شاسی و پانل جلو ..

وان حمام پرشین مدل کلیو

وان حمام پرشین مدل کلیو

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 69 × (106)100 × 192تیپ سه شامل وان با دستگیره ،زیر آب، شاسی و پانل جلوتیپ چهار شامل وان با ..

وان حمام پرشین مدل کنزیا

وان حمام پرشین مدل کنزیا

مشخصات کلی مشخصات کلی ابعاد: 60× 160 × 160تیپ دو شامل وان با شاسی و زیر آب ..

نمايش 1 تا 30 از 221 (8 صفحه)